Công Ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Sin Tuyển Dụng

𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒚 𝑪𝑷 𝑲𝒚̃ 𝑵𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑺𝒊𝒏

𝑻𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ 𝒔𝒂𝒖: